Voorwaarden voor verhuurders

Artikel 1: Definities

1.1 ‘Advertentie’: een advertentie waarin een kamer of woonruimte wordt aangeboden of gevraagd door de Gebruiker. Deze advertentie is zichtbaar op de Website van Kamers.nl;

1.2 ‘Gebruiker’: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel iemand die gebruikmaakt van de Dienst van Kamers.nl;

1.3 ‘Dienst’: de mogelijkheid om een kamer of woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van Kamers.nl en het in contact brengen van de Gebruiker met een kamer aanbieder en/of -zoekende;

1.4 ‘Kamers.nl’: is een handelsnaam van TreeHouse B.V., kantoorhoudende aan Blaak 555 te (3011 GB) Rotterdam. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden Kamers.nl is vermeld, dienen tevens de overige door TreeHouse B.V. gebruikte handelsnamen te worden gelezen;

1.5 ‘Website’: www.kamers.nl of kamers.nl, dan wel subdomeinen en bijbehorende mobiele Websites.

1.6 ‘Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt en deze door Kamers.nl is bevestigd, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

Artikel 2: Plaatsen van woningen

2.1 Het is uitsluitend toegestaan om kamers of woningen op Kamers.nl te plaatsen waarvan je zelf eigenaar bent of waarbij je werkt in opdracht van de eigenaar van de kamer of woning;

2.2 De advertentie dient correcte informatie over de kamer of woning te bevatten en dient een realistisch beeld te geven van de kamer of woning conform de daartoe gestelde eisen van Kamers.nl. Kamers.nl behoudt zich het recht om advertentieteksten die onjuiste informatie bevatten aan te passen of te verwijderen;

2.3 In de advertentieomschrijving mogen geen contactgegevens worden vermeld;

2.4 Advertenties op Kamers.nl bevatten geen informatie over een derde partij (bijvoorbeeld makelaar, bedrijfslogo’s, platform etc.);

2.5 Kamers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk op auteursrecht van de aangeboden informatie in advertenties geplaatst door of namens verhuurders van woonruimte.

2.6 Advertenties die niet langer beschikbaar zijn of waarvoor reeds een huurder is gevonden, dienen zo snel mogelijk door de Gebruiker te worden aangepast en/of van Kamers.nl te worden gehaald;

2.7 Gebruiker dient te zorgen voor adequate afhandeling van elke ontvangen reactie;

2.8 Acquisitie op Advertenties van particuliere verhuurders is niet toegestaan. Bij signalering kan Kamers.nl het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen;

2.9 Bij het verwijderen van een geplaatste kamer of woning mag Kamers.nl de gegevens bewaren die bij het plaatsen (en bewerken) van een kamer of woning worden gedeeld. Hiermee bewaakt Kamers.nl haar statistieken en de gebruikerservaring op de site;

2.10 Door het plaatsen van de Advertentie geeft Gebruiker Kamers.nl toestemming deze gegevens te plaatsen op Kamers.nl. Ook mag Kamers.nl de Advertentie inzetten voor marketing en reclame doeleinden, met als doel de Advertentie onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerde woningzoekenden of woningaanbieders.

2.11 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie. Gebruiker garandeert:
(i) dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is;
(ii) hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegend dan wel lastig valt;
(iii) hij de belangen en de goede naam van de Website niet zal schaden en hij niet-bestaande kamers of woningen en woninggegevens plaatst;
(iv) hij in het geval van het aanbieden van een Advertentie met daarin een kamer of woning, de kamer of woning daadwerkelijk te huur is en hij gerechtigd is de kamer of woning te huur aan te bieden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van de Website. Onder misbruik wordt mede verstaan het plaatsen van: discriminerende, onfatsoenlijke of beledigende teksten; teksten met een seksuele lading of toespeling; links naar andere Websites of Advertenties voor andere Websites; Advertenties die niet vallen binnen het doel van Kamers.nl

Artikel 3: Bestrijding illegale verhuur

3.1 Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
(i) Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. (Dit geldt niet voor short stay woningen);
(ii) Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente;

3.2 Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een kamer of woonruimte betreft, behoudt Kamers.nl zich het recht om advertentietekst aan te passen of te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

Artikel 4: Gebruik van Dienst en verstrekking van informatie

4.1 Het is verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt onder andere verstaan:
a. het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
b. het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware.

4.2 De persoonsgegevens die Gebruiker ontvangt van Kamers.nl mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen;

4.3 Gebruiker mag andere Gebruikers niet benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook;

4.4 Kamers.nl heeft het recht om bij constatering van overtreden van bovengenoemde voorwaarden (of een klacht hierover ontvangt) in te grijpen om de overtreding te beëindigen. Kamers.nl heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder eventueel reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het account van Gebruiker worden geblokkeerd;

4.5 Bij constatering van strafbare feiten mag Kamers.nl aangifte doen waarbij Kamers.nl gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen als bevoegd persoon.

4.6 Alle eventuele schade van Kamers.nl als gevolg van het overtreden van een van de hiervoor genoemde leden door Gebruiker kan Kamers.nl, als gevolg van overtreding van deze gedragsregels, op Gebruiker verhalen.

© 2012-2021 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Blaak 555, 3011 GB Rotterdam | KvK-nummer 24426419