Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt en deze door Kamers.nl is bevestigd, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

1.2 'Abonnementsgeld': het bedrag dat maandelijks voor een Premiumaccount moet worden betaald, zoals van tijd tot tijd door Kamers.nl vastgesteld. Op dit moment bedraagt het Abonnementsgeld € 19,95 per maand. Wijzigingen in het Abonnementsgeld hebben geen effect op lopende Abonnementen;

1.3 'Basisaccount': de gratis accountsvorm van Kamers.nl waarmee een Woningzoekende op de Website kan zoeken naar woonruimte en zich kan inschrijven voor een al dan niet gepersonaliseerde nieuwsbrief met het nieuwste woningaanbod, maar niet kan reageren op advertenties van verhuurder;

1.4 'Kamers.nl': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TreeHouse B.V., gezeteld te Rotterdam (KvK-nummer 24426419; BTW nummer NL818785974.B01);

1.5 'Materiaal': door of namens verhuurders aangeleverde informatie over een woonruimte die te huur wordt aangeboden;

1.6 'Misbruik': het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;

1.7 'Premiumaccount': Het betaalde Abonnement van Kamers.nl, waardoor je als Woningzoekende ook rechtstreeks kunt reageren op advertenties van verhuurders. Woningzoekenden met een Premium abonnement worden ook wel 'Premium leden' genoemd;

1.8 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende - via het contactformulier op de Website;

1.9 'Verhuurder': natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer woningen wenst te verhuren en die Woningzoekenden al dan niet via een makelaar op de Website op de hoogte brengt van zijn of haar huuraanbod;

1.10 'Website': de website Kamers.nl;

1.11 'Woningzoekende': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met een Basis of Premiumaccount. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met 'je' of 'jij'.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw Basis of Premiumaccount. Voordat je een Basis- of Premiumaccount aanmaakt zal Kamers.nl melding maken van de op dat moment van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Je dient deze gebruiksvoorwaarden 'voor akkoord' aan te vinken als je een Basis of Premiumaccount wilt aanmaken. We raden je aan om deze voorwaarden voordat je ermee akkoord gaat eerst goed door te lezen. Ook raden we je aan om een kopie van deze gebruiksvoorwaarden te downloaden en op je computer op te slaan.

Artikel 3: Functie van het Platform en Kamers.nl

3.1 Kamers.nl biedt op de Website een platform waar Verhuurders al dan niet via een makelaar te verhuren woonruimte middels advertenties kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) naar kamers kunnen zoeken en (ii) een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken. Alleen woningzoekenden met een Premiumaccount kunnen rechtstreeks contact op nemen met Verhuurders;

3.2 Kamers.nl heeft louter een 'prikbord functie' en heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Verhuurders;

3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Premiumaccount niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden;

3.4 De advertenties op Kamers.nl worden geplaatst door of namens Verhuurders van woonruimte. Kamers.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan niet garanderen dat de woonruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via het contactformulier op onze website of via info@kamers.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Verhuurder om dit verder te onderzoeken.

Artikel 4: Totstandkoming van het Abonnement

Het Abonnement tussen jou en Kamers.nl voor een Premiumaccount komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld en Kamers.nl deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

Artikel 5: Kosten

5.1 Een Basisaccount is gratis;

5.2 Een Premiumaccount kost € 19,95 per maand. Het Abonnementsgeld zal maandelijks middels een doorlopende automatische incasso plaatsvinden. In artikel 8 van deze voorwaarden vind je meer informatie over de betaling;

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 Nadat je je hebt aangemeld voor een Premiumaccount heb je een periode van 14 dagen waarbinnen je je Abonnement zonder opgave van redenen kunt ontbinden;

6.2 Omdat je bij het starten van je Premiumaccount akkoord dient te gaan met directe activatie van je Premiumaccount ben je na ontbinding een evenredig deel van het Abonnementsgeld van € 19,95 per maand verschuldigd over de dagen dat je een Premiumaccount had;

6.3 Je kunt eenvoudig gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen 14 dagen vanaf je aanmelding het herroepingsformulier aan ons te sturen (maar dit is niet verplicht) of op een andere manier contact met ons op te nemen om te laten weten dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. Wanneer je abonnement is ontbonden, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.

Artikel 7: Opzeggen

7.1 Je kunt je Premiumaccount maandelijks opzeggen. Je Premiumaccount wordt automatisch met een maand verlengd, tenzij je ons uiterlijk op de laatste dag van die maand laat weten dat je je Abonnement wenst op te zeggen. Nadat je je hebt aangemeld kun je in je 'Mijn profiel' onder ‘Inschrijving’ zien wanneer de dan lopende maand van je Abonnement eindigt. Indien je ingelogd bent, verwijst de volgende link je direct naar je Abonnement;

7.2 Opzegging van je Premiumaccount kan online via je account door naar 'Mijn profiel’ te gaan of door contact met ons op te nemen. Als je Abonnement is geëindigd zal er geen Abonnementsgeld meer worden afgeschreven van het door jou opgegeven rekeningnummer.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Het Abonnementsgeld wordt door middel van automatisch incasso door Kamers.nl geïncasseerd. Op de Website heb je je akkoord verklaard met het automatisch incasseren van het verschuldigde Abonnementsgeld. Tenzij vooraf anders aangegeven zal Kamers.nl het Abonnementsgeld rond de 25ste van de lopende maand afschrijven. Je dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op het jouw opgegeven bankrekeningnummer toereikend is zodat het kan worden geïncasseerd;

8.2 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag kan plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft Kamers.nl voorts het recht om zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling;

8.3 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag heeft kunnen plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft Kamers.nl het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 9: Wet- en regelgeving

Woningzoekende en Verhuurder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het vorengaande, verklaren zij bekend te zijn met de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2013 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.

Artikel 10: Misbruik

10.1 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan Kamers.nl diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren;

10.2 Kamers.nl is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 100,00 (zegge: honderd euro) per feit van misbruik aan de Verhuurder in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Kamers.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Verhuurder te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Verhuurder.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien en voor zover Kamers.nl aansprakelijk is voor enige schade die door de Woningzoekende wordt geleden, zal de totale aansprakelijkheid van Kamers.nl jegens de Woningzoekende (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld.

Artikel 12: Privacy- en cookiebeleid

Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid.

Artikel 13: Verzoeken/toestemming

13.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;

13.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Kamers.nl wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;

13.3 Een door Kamers.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Kamers.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Kamers.nl op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft Kamers.nl het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij:

  3
 1. de door jou verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
 2. enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
 3. enige voorwaarde, verbonden aan een door Kamers.nl verleende toestemming, niet in acht neemt;
 4. een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 5. de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest;
 6. in staat van faillissement wordt verklaard;
 7. een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou;
 8. komt te overlijden; of
 9. als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Gebruikersvoorwaarden downloaden

© 2012-2020 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419