Privacyverklaring

Privacybeleid

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van TreeHouse B.V., kantoorhoudende te Rotterdam, Willem Buytewechstraat 45 3024 BK, email: info@kamers.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer je diensten afneemt van Kamers.nl (al dan niet elektronisch, bijvoorbeeld via internet) of contact opneemt met Kamers.nl, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Kamers.nl is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Kamers.nl verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving. Indien je een premiumaccount start bij Kamers.nl wordt je abonnementsovereenkomst door Kamers.nl gearchiveerd. Een kopie van deze abonnementsovereenkomst ontvang je als bijlage in de bevestigingse-mail voor je premiumaccount. Kamers.nl streeft ernaar jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden door Kamers.nl verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Kamers.nl.

Kamers.nl verwerkt persoonsgegevens van jou om:

  • Overeenkomsten met betrekking tot de door Kamers.nl te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
  • Betaling en (eventueel) facturering mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst zoals een premiumaccount;
  • Jouw account bij Kamers.nl te beheren;
  • Jouw gerichte advertenties van onze dienstverleners (verhuurders en makelaars) te tonen;
  • Jou in staat te stellen direct contact te hebben met dienstverleners (verhuurders en makelaars) of gebruikers van Kamers.nl;
  • Jou op de hoogte te houden van de diensten van Kamers.nl en de uit onze dienstverlening aan Gebruiker voortvloeiende relaties te beheren;
  • Jou een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Te voldoen aan de op Kamers.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jouw persoonsgegevens kunnen voor de eerder genoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Kamers.nl.

Bij gebruikmaking van onze diensten langs elektronische weg, is het mogelijk dat automatisch voor jou een basisaccount wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door Gebruiker reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van een eerder bezoek. Je kunt desgewenst zelf een account aanmaken.

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of Kamers.nl een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je garandeert dat de aan Kamers.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

Je garandeert dat de aan Kamers.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

3. Bepaling uitwisselen persoonsgegevens

Kamers.nl ontvangt van woningzoekenden die een verzoek doen om persoonsgegevens (i) te delen met een specifieke dienstverlener (verhuurder en makelaar) middels een reactie of bezichtigingsaanvraag dan wel (ii) te matchen met het aanbod van verschillende dienstverleners (verhuurders en makelaars) (iii) te tonen in een publieke oproep voor een kamer. Kamers.nl wordt bij het ontvangen van deze gegevens en het verzoek tot doorsturen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

De dienstverlener (verhuurder en makelaar) ontvangt van Kamers.nl gegevens van een woningzoekende, wanneer (i) de woningzoekende hiertoe een verzoek doet middels een reactie of bezichtigingsaanvraag (ii) de woningzoekende een publieke oproep plaatst. De verhuurder kan vervolgens besluiten om contact op te nemen met de woningzoekende. De verhuurder wordt voor het ontvangen van deze gegevens en contact opnemen met de woningzoekende beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

4. Externe dienstverleners en andere websites

Indien je via de website Kamers.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Voorbeeld: Kamers.nl maakt gebruik van Facebook-toepassingen (waaronder de mogelijkheid om pagina's of berichten 'leuk te vinden'), waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Kamers.nl (waaronder persoonsgegevens, huidige locatie en informatie over vrienden). Voor de verdere toelichting, zie de privacyvoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/policy.

5. Beveiliging gegevens

Kamers.nl draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Kamers.nl, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is.

Kamers.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Kamers.nl zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving.

Kamers.nl's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

6. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van jou verstrekt Kamers.nl geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

Kamers.nl kan persoonsgegevens van jou verstrekken aan partijen die Kamers.nl inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld verhuur- of verkoopmakelaars). Kamers.nl zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken ten behoeve van specifieke diensten waarvan je gebruik wilt maken (zoals hulp bij het vinden van een geschikte verhuur- of verkoopmakelaar). Indien je aangeeft van dergelijke diensten gebruik te willen maken en Kamers.nl hiermee toestaat om gegevens aan derden te verstrekken, dan is Kamers.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Kamers.nl kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Kamers.nl uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

7. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een account bij Kamers.nl hebt, kan je, op schriftelijk verzoek, je persoonsgegevens inzien. Indien het door Kamers.nl verstrekte overzicht naar jouw mening onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Kamers.nl op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over de diensten van Kamers.nl.

8. Aanpassen privacybeleid

Kamers.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. De contactgegevens van Kamers.nl zijn ook te vinden via de pagina 'Contact' op de website Kamers.nl.

© 2012-2021 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419